fbpx

Tag: #Craftfactor

ความร่วมมือระหว่าง CRAFACTOR X SONITE (Upcycled Materials)

คราฟแฟคเตอร์และโซไนต์ เป็นผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการนำเอาขยะมาหมุนเวียนใช้งานใหม่ในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ต่างประโยชน์การใช้สอยที่ทำมาจากขยะภายในบ้าน

Read More