fbpx

SONITE ส่งต่อแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ผู้คนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายๆธุรกิจจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงาน หนึ่งในวิธีที่นิยมมากที่สุดคือการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ลดการใช้ทรัพยากร, พลังงาน และวัสดุ เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024 กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการศึกษาเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางกลุ่มนักวิจัยได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องแสดงสินค้าและพื้นที่การทดสอบผลิตภัณฑ์ ,เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  รวมไปถึงการขอสัมภาษณ์ข้อมูลและแนวทางการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร เพื่อถอดบทเรียนและรับฟังข้อคิดเห็น จากคุณนิติพันธ์ ดารกานนท์ กรรมการบริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟเซอร์เฟสเซส จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เห็นได้ว่า การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวโน้ม แต่เป็นความจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต ธุรกิจที่ปรับตัวและนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ จะได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………

For more information, please visit
Instagram: Sonite_decor
Facebook: Sonite decor
Line: @official_sonite
Store: Chatuchak Weekend Market Section 13 Soi 11
Showroom: Ladprao 80 section 22
Tel : (+66)89-813-1733
Email: [email protected]
Website: https://sonitedecor.com/